Poveda Ramos, Gabriel. 2016. “THE INTERPOLATION OF LAGRANGE IN SPACE ℝm”. Revista EIA/ English Version 13 (25):29-44. https://revistas.eia.edu.co/index.php/Reveiaenglish/article/view/1044.